• Huisregels van PVC

  Spelers

  • Spelers respecteren de regels van fair play; zij hebben respect voor de beslissingen van de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters, ook al interpreteren zij situaties soms anders.
  • Als teken van respect geven spelers niet alleen na de wedstrijd, maar ook voorafgaand aan de wedstrijd de scheidsrechter en de spelers van de tegenstander een hand.
  • Spelers gaan niet in discussie met de scheidsrechter: de aanvoerder praat met de scheidsrechter en vertegenwoordigt de spelers binnen en buiten de lijnen.
  • Ook op trainingen geldt dat spelers zich niet agressief (verbaal en non-verbaal) gedragen tegenover elkaar of tegenover de trainer(s) en andere begeleiders.
  • Spelers luisteren naar leiders en trainers.
  • Spelers die zich niet volgens de huisregels gedragen, krijgen een sanctie, afhankelijk van de ernst van het wangedrag.

  Ouders

  • Ouders en andere toeschouwers staan achter de hekken en niet op het veld.
  • Ouders geven geen commentaar op de beslissingen van de scheidsrechter en ook niet op spelers: geen geschreeuw langs de lijn. Het hoorbaar complimenteren en aanmoedigen tot positieve prestaties aan spelers wordt daarentegen wel gewaardeerd.
  • Ouders kunnen kennismaken met ouders van de tegenstander om de onderlinge verstandhouding te bevorderen.
  • Ouders zorgen dat er voldoende ouders meegaan naar wedstrijden en helpen zo nodig bij de begeleiding van het team.
  • Ouders zijn altijd positief, ook bij verlies; zij stimuleren hun kind en het team op een positieve manier.
  • Ouders laten het coachen over aan de trainer of leider.

  Leiders/trainers

  • Leiders/trainers tolereren geen agressief gedrag van spelers; spelers die zich agressief gedragen worden gewisseld of van het veld gehaald.
  • Trainers corrigeren spelers die zich misdragen tijdens de training en sluiten zo nodig de speler(s) tijdelijk of geheel van de training uit.
  • Trainers en leiders spreken af dat wangedrag tijdens de training consequenties heeft. Dit kan zijn voor de opstelling de eerstkomende wedstrijd, bijvoorbeeld een wedstrijd niet of gedeeltelijk niet meespelen. Ook zijn er andere sancties mogelijk die het jeugdbestuur kan opleggen.
  • Leiders informeren de scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd over het mogelijk risicogehalte van de wedstrijd.
  • Leiders en trainers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en proberen te allen tijde te de-escaleren.
  • Leiders en trainers werken samen met scheidsrechter en andere begeleiders om er een sportieve wedstrijd van te maken.
  • Leiders en trainers informeren het jeugdbestuur bij (zeer) ernstig wangedrag, zodat het jeugdbestuur passende sancties kan opleggen.

  Scheidsrechters

  • Scheidsrechters kunnen leiders vragen om een speler te wisselen om te voorkomen dat deze met een rode kaart van het veld gestuurd moet worden.
  • Als de sfeer tijdens een wedstrijd te grimmig wordt, kan de scheidsrechter beslissen de wedstrijd te staken.
  • Als ouders tijdens de wedstrijd het veld oplopen, legt de scheidsrechter het spel stil totdat zij weer hun plaats hebben ingenomen achter de hekken.

  Jeugdbestuur

  • Het jeugdbestuur bewaakt en stimuleert de naleving van deze huisregels en zorgt dat alle betrokkenen bij het PVC-jeugdvoetbal hierover worden geïnformeerd.
  • Het jeugdbestuur treft passende maatregelen en/of sancties bij ongewenst gedrag van spelers. Sancties kunnen zijn: schorsing voor een of meer wedstrijden, uitsluiting van de trainingen gedurende een te bepalen periode en bij zeer ernstig wangedrag kan het jeugdbestuur besluiten tot (voordracht voor) royement als lid van de vereniging. Wanneer onduidelijk is welke speler verantwoordelijk is voor wangedrag maar wel welk team, kan het jeugdbestuur besluiten om het gehele team een sanctie op te leggen.
  • Het jeugdbestuur communiceert de huisregels ook naar de bezoekende club bij de aanmelding in de bestuurskamer.
  • Het jeugdbestuur bespreekt met leiders/trainers of het wenselijk is om stewards in te zetten bij een wedstrijd. Daartoe zijn in de bestuurskamer hesjes aanwezig voor ouders zodat die herkenbaar zijn als steward en kunnen letten op de goede gang van zaken rond het veld.
  • Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat ouders die als scheidsrechter en assistent-scheidsrechter optreden voldoende geïnstrueerd zijn.
  • Het jeugdbestuur steunt de scheidsrechter tijdens de wedstrijd en bespreekt met de scheidsrechter wanneer een wedstrijd eventueel gestaakt moet worden.
  • Het jeugdbestuur schakelt zo nodig de politie in bij ernstig grensoverschrijdend gedrag.
  • Bij geconstateerd ongewenst gedrag van de tegenstanders, neemt het (jeugd)bestuur direct contact op met die vereniging.

  Allen

  • Neem je verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de wedstrijden die de teams van PVC spelen en bij de trainingen. kijk niet weg bij wangedrag, maar spreek mensen hierop aan.
  • Hou het sportpark schoon en netjes, ga zorgvuldig om met de materialen.